Stadgar


Crossroad Gamers


Kring spelen vi möts i glädje

Under Uppbyggnad


1

2013 / 04 / 20


Sidan är under arbete och utvecklas undan för undan.

Vid kontakt maila oss gärna. Det kan gälla medlemsskap, frågor eller annat som rör föreningen eller information som du vill ha. Klicka här nedan för att maila oss.


MAILA OSS

2

2013 / 04 / 20


Undersidor tillagda.

Passade på att lägga till undersidor/kategorier som underlättar för kontakt samt informerar om oss och våra stadgar. Lade samtidigt till information om hur ni kontaktar oss :)

3

2014/01/15


Årsmöte, Kallelse!!

Årsmöte den 26/1-2014 i Goodgame

 Varakontorets lokal på heljevedsvägen (samma plats som förra årets möte)

kl. 13.00


Väl mött.


Stadgar antagna den 6/12 2008, reviderade av årsmötet 2018

 

§ 1    Föreningens namn är Crossroad Gamers.

 

§ 2    Föreningen har sitt säte i Vara kommun.

 

§ 3    Föreningen är en ideell förening.

 

§ 4    Föreningen har som syfte att genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet stärka, i synnerhet barn och unga, konsumenters ställning som köpare och brukare av spel.

 

§ 5    Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

 

§ 6    Verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december.

 

§ 7    Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. Betald avgift betalas icke tillbaka.

 

§ 8    Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträde sker direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. 

 

§ 9    För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlemmar av föreningen.

 

§ 10    Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

 

§ 11    Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 maj  varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte.

 

1.    Mötets öppnande

 

2.    Mötets behörighet (är alla kallade två veckor innan mötet?)

 

3.    Val av mötets ordförande

 

4.    Val av mötets sekreterare

 

5.    Val av två personer att justera protokollet

 

6.    Styrelsens verksamhetsår förra året

 

7.    Ekonomisk berättelse förra året

 

8.    Revisorernas berättelse för förra året

 

9.    Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

 

10.  Årets verksamhetsplan

 

11.  Årets budget och fastställande av medlemsavgift

 

12.  Val av årets styrelse

 

13.  Val av årets revisorer

 

14.  Val av årets valberedare

 

15.  Övriga frågor

 

16.  Mötets avslutande

 

§12 Extra årsmöte. Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmarkräver det ska styrelsen tillkalla extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävtdet sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckorinnan mötet ska hållas. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 

§13 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreliggerkan anan person utses att teckna föreningens firma.

 

§14 Rösträtt. Endast fullt betalande, närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemötenhar endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

 

§15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt ominget annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträttnärvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej.Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

 

§16 Stadgeändring. Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måsteändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslagetdelges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring avföreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17)kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

 

§17 Upplösning. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Attupplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minstfem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas.Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur dettaska ske beslutas på sista årsmötet.

 

Uppbyggning


Sidan är under byggnation och kommer att ändras flera gånger under processens gång. Ha tålamod och kom gärna med förslas på dess utseende :)

Facebook


Vi finns även på facebook och där sker uppdateringarna mer frekvent tills sidan är klar. Passa på att gilla oss på facebook så du inte missar något!

Medlemsskap


Att bli medlem hos oss är inte bara kul, det är GRATIS också. Vi tar inte ut medlemsavgift på grund av att vi vill att alla skall kunna vara med och ha kul med sin hobby.

Kinect på föreningsmässan 2012


Vår monter med dubbel yta på föreningsmässan i sparbankshallen i Vara. Några spelexempel som vi visade/spelade följer nedan.


  •  Kinect Sports
  • Kinect Adventures
  • Kinect  Carnival games in action


Som spelförening är inte spel det enda vi gör


Här visar vi även annat vi sysslar med inom spelföreningen. Pärlplattor där vi lagt på några olika spelkaraktärer finns också på agendan. Uppe till höger i bilden syns även vikta mallar på Super Marios stenblock.


  •  Super Mario Bros med tillbehör.
  • Link och Zelda från The Legend of Zelda.
  • Megaman
  • Nintendo 8 bitars handkontroll
  • Sonic

Copyright:  Crossroad Gamers 2018